Członkostwo w naszym klanie daje szereg korzyści w postaci licznych nagród zdobywanych w eventach (we wszystkich zdobywamy główne nagrody oraz wygrywamy większość bitew klanów), wymaga to jednak podejmowania przez wszystkich solidarnego wysiłku. Ten sukces udało nam się osiągnąć dzięki stosowaniu i udoskonalaniu poniższych zasad, dlatego ich konsekwentne przestrzeganie traktujemy priorytetowo.

Zbiór zasad klanu Poland RuleZ

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych zasad i stosowanie się do nich.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) graczu lub członku, należy przez to rozumieć członka klanu Poland Rulez;
b) liderach — należy przez to rozumieć zespół, w skład którego wchodzą lider oraz wiceliderzy klanu Poland RuleZ;
c) evencie — należy przez to rozumieć wydarzenia mające na celu osiągnięcie wspólnie przez członków klanu określonego celu w postaci określonej liczby punktów, nie odnosi się to do bitew klanów;
d) zakończeniu eventu — należy przez to rozumieć moment, w którym upłynął czas możliwości zdobywania punktów w evencie określony przez Rovio;
e) osiągnięciu celu eventu — należy przez to rozumieć moment, w którym osiągnięty zostaje przez członków klanu łączny wynik umożliwiający odbiór głównej nagrody w evencie (200, 400 lub 600 punktów);
f) komunikacie — należy przez to rozumieć informację zamieszczoną w okienku poniżej paska z nazwą klanu.

1. Wszyscy członkowie klanu powinni kierować się szacunkiem do pozostałych członków i poczuciem odpowiedzialności za dobro całego klanu. Zabrania się obrażania, ośmieszania lub prowokowania innych członków klanu, jak również podejmowania w klanowych środkach komunikacji tematów drażliwych, mogących skutkować sporami związanymi z polityką, religią, światopoglądem itp. oraz organizowania jakichkolwiek kampanii niemających związku z grą.

2. Każdy gracz zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich eventach i bitwach klanów oraz codziennego grania w Bootcampie.

3. Każdy gracz zobowiązany jest do uzyskania w eventach określonej minimalnej liczby punktów (tzw. minimum), wynoszącej zwykle odpowiednio:

W poszczególnch eventach liderzy mogą wyznaczyć inne minimum niż określone powyżej. Informacje takie są ogłaszane w komunikacie.

4. W poszczególnych eventach liderzy mogą określić maksimum punktów, którego nie powinien przekroczyć żaden gracz aż do godziny 20.00 ostatniego dnia trwania tegoż eventu (chyba że liderzy ogłoszą inną godzinę).

5. Osiągnięcie celu eventu przez ogół członków klanu nie zwalnia nikogo z konieczności zdobycia ustalonego dla danego eventu minimum punktów.

6. Zabrania się podejmowania prób zdobycia miejsca premiowanego dodatkowymi nagrodami (kryształami, perłami lub piórami) po osiągnięciu celu eventu (dotyczy to również sytuacji, w której gracz gracz po osiągnięciu celu eventu atakuje miejsce premiowane wyższe niż miejsce premiowane zajmowane w chwili osiągnięcia celu eventu). Wyjątek stanowi sytuacja, w której gracz zdobywa premiowane miejsce w podejściu koniecznym do osiągnięcia indywidualnego minimum (w takim wypadku dopuszcza się przekroczenie minimum o co najwyżej 2 punkty). W wypadku złamania tego punktu regulaminu gracz zobowiązany jest do skorygowania wyniku przez przegranie odpowiedniej liczby podejść lub opuszczenia klanu z możliwością ponownego przyjęcia (jednak wiązać się to będzie ze stratą punktów zgromadzonych w danym evencie). Gracz, który nie zastosuje się do powyższej procedury, może zostać usunięty z klanu.

7. Członkowie, którzy dołączyli do klanu w czasie trwania eventu, powinni zdobyć w nim wymagane minimum punktów albo powstrzymać się od udziału w nim.

8. O niemożności wzięcia udziału w evencie, uzyskania minimum lub planowanej przerwie w grze należy informować liderów, najlepiej na klanowej grupie na Messengerze z oznaczeniem wicelidera @LegiaWarsawFan.

9. W celu zachowania należytej komunikacji wymagane jest od graczy śledzenie komunikatów ogłaszanych przez liderów w przeznaczonym do tego miejscu w grze oraz na czacie.

10. Zaleca się, aby gracze dołączali do klanowej grupy na Facebooku oraz Messengerze.

11. Gracz, który nie stosuje się do którejkolwiek z powyższych zasad lub jest podejrzany o korzystanie z nieuczciwych sposobów uzyskiwania korzyści w grze, może być usunięty z klanu w dowolnym momencie. Decyzję w tej sprawie podejmuje zespół liderów.

12. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmują liderzy klanu. Decyzje liderów są ostateczne i nie mogą być w żaden sposób publicznie komentowane ani podważane.

Gorąco prosimy, aby zgodnie z kluczowymi zapisami dbać przede wszystkim o zapewnienie sobie odpowiedniego zapasu diamentów niezbędnego do uzyskiwania minimum w kolejnych eventach, a dopiero w dalszej kolejności wykorzystywać je do własnych celów.